Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka AEROSPACE – NON4PROFIT z siedzibą w Legionowie, adres: ul. Jagiellońska 56, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531774 posiadająca numery NIP PL5361919746 i REGON 360098997, adres e-mail: info@4aero.space (dalej zwanym „Administratorem”).
2. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować wysyłając e-mail na adres: info@4aero.space
3. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które zostały nam udostępnione przez Państwa podczas rejestracji lub składania zamówienia na naszych Stronach Sprzedaży Internetowej (dalej zwanymi „SSI”) tj: aviotechnik.com oraz pzl104wilga.com lub zapisywania się na newsletter na SSI.
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”).
5. Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
 wysyłki newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały się na newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody,
 promocji i reklamy produktów Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
 zapewnienia obsługi składanych przez Państwa zamówień/realizowania zawartej umowy sprzedaży, w szczególności dostarczenia zamówionych Produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które złożyły za pośrednictwem SSI zamówienie) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku ze złożonym zamówieniem/zawartą umową sprzedaży,
 zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania SSI oraz umożliwienia świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie SSI – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu,
 związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń,
 monitorowania aktywności użytkowników na SSI – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy,
 realizacji uzasadnionych interesów Administratora (promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa) – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych.
6. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym jednak zwracamy uwagę, że ewentualne cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem Państwu usług, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych, nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami.
8. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne lub marketingowe. W każdym przypadku zobowiązujemy takie podmioty do utrzymywania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.
9. Mają Państwo następujące prawa:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie,
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożą Państwo sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźliście, czy np. gdy usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na przykład w przypadku, gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane są przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będziecie Państwo chcieli żebyśmy je usunęli, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą one Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu,
 prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,
 prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
10. W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt: info@4aero.space.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług na Państwa rzecz, np. nie będziemy mogli wysłać newslettera lub zrealizować zamówienia.
12. Do przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystujemy narzędzia automatycznego przetwarzania. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych jesteśmy w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące konkretnego użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące m.in. osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania. Celem profilowania jest dostarczenie Państwu spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści we wszystkich kanałach, m.in. przez email marketing, dynamiczne treści na stronie www, sieci reklamowe czy sprzedaż bezpośrednią. Profilowanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
13. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach tego dokumentu poprzez zamieszczenie stosownej informacji wraz z nową treścią dokumentu na SSI. Jeśli zaprenumerowaliście Państwo naszego newslettera, taka informacja zostanie również wysłana na podany adres e-mail.


© Copyright 2021 4AERO.SPACE -  Regulamin- Polityka prywatności - Polityka cookies - PZL-104 WILGA
Research and knowledge-dissemination organisation (COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014)