Regulamin

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy „Regulamin Sprzedaży Internetowej” określa zasady dokonywania zakupów przez internet dostępnym pod na „Stronach Sprzedaży Internetowej” http://4aero.space, https://aviotechnik.com oraz https://pzl104wilga.com, zwanych dalej „SSI”, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem tych stron internetowych.
2. SSI prowadzone są przez 4AERO.SPACE sp. z o.o., z siedzibą w Legionowie, adres: ul. Jagiellońska 56, 05-120 Legionowo, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531774, posiadająca numery NIP: PL5361917946 i REGON 360098997, adres e-mail: info@4aero.space.
3. Na stronach 4aero.space, aviotechnik.com, oraz pzl104wilga.com oferowane są wyłącznie towary własne oraz powierzone do sprzedaży na podstawie umów komisu lub na podstawie innych umów o podobnym charakterze,
4. Przeglądanie asortymentu sprzedaży nie wymaga zakładania Konta.
5. Składanie Zamówień możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
II. Definicje
Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:
1. Regulamin - niniejszy „Regulamin Sprzedaży Internetowej”;
2. Strony Sprzedaży Internetowej, zwane dalej „SSI” - sprzedaż internetowa, dostępna pod adresem 4aero.space, aviotechnik.com, oraz pzl104wilga.com.
3. Sprzedawca – 4AERO.SPACE sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, adres: ul. Jagiellońska 56, 05-120 Legionowo, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531774, posiadająca numery NIP PL5361917946 i REGON 360098997, adres e-mail: info@4aero.space;
4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów internetowych na zasadach określonych w Regulaminie;
5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Produkty – towary stanowiące własność 4AERO.SPACE sp. z o.o., a także powierzone do sprzedaży na podstawie umów komisu lub na podstawie innych umów o podobnym charakterze, oferowane do sprzedaży Klientom na SSI;
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, udostępnianego Klientowi dedykowanym linkiem ze strony helpdesk.aviotechnik.pl na adres internetowy Klienta, podany w Zgłoszeniu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
9. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz udostępniany dedykowanym linkiem dla Klienta, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem SSI;
11. Dni Robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
III. Wymogi techniczne
1. Do korzystania ze Sprzedaży internetowej:
a) posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej,
b) posiadanie przez Państwa urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
2. Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, SSI poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową SSI, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
3. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu SSI, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sprzedaży internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
IV. Zawarcie umowy i dostawa Produktów.
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wysłać formularz, dostępny na SSI, z zapytaniem o dostępność Produktu, cenę i koszt dostawy,
b) wypełnić i wysłać poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdzam zamówienie” na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie dla tego Klienta, otrzymanej od Sprzedawcy w postaci dedykowanego linku, otrzymanego od Sprzedawcy przez e-mail. W szczególności Klient musi wypełnić dane do faktury, tj. dane Kupującego oraz dane adresu wysyłki;
c) na adres e-mail Klienta zostanie wysłana faktura proforma, którą należy opłacić w wybrany przez siebie przy Zamówieniu sposób.
2. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Zamówieniu.
3. Złożenie Zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa Zamówienia. Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
V. Ceny Produktów. Zastrzeżenie własności Produktów.
1. Ceny Produktów podawane są każdorazowo drogą mailową. Cenami obowiązującymi Produktów są ceny wskazane w e-mailu potwierdzającym dostępność Produktu i obowiązują wyłącznie do tej Sprzedaży.
2. Ceny Produktów wskazane przez Sprzedawcę zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
3. Sprzedany Produkt pozostaje własnością 4AERO.SPACE sp. z o.o. do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.
VI. Wysyłka Produktów i jej koszty.
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) przesyłka pocztowa,
b) przesyłka pocztowa za pobraniem,
c) przesyłka kurierska,
d) przesyłka kurierska za pobraniem,
e) odbiór osobisty dostępny pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 56.
2. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
3. Dla niektórych Zamówień oferujemy wysyłkę ekspresową. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację, czy dla danego Zamówienia oferowana jest wysyłka ekspresowa.
4. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację o wysokości kosztów wysyłki zamówionych Produktów i ich dostawy na wskazany przez Państwa adres.
5. W przypadku wyboru opcji wysyłki ekspresowej, Produkt zostanie dostarczony najpóźniej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
VII. Płatności.
1. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt możliwe jest w jeden z następujących rodzajów płatności:
a) Zdalnie:
- przelew PayPal
- płatność kartą płatniczą/kredytową (płatności obsługuje PayU: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
- z przelew tradycyjny - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew należy zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia;
- za pobraniem: zapłata gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Wyższa opłata za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat.
b) Osobiście przy odbiorze w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 56:
- wpłata gotówkowa;
- zapłata kartą płatniczą / kredytową na terminalu płatniczym.
2. W przypadku każdego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
3. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
4. Składając Zamówienie na Produkt wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
VIII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów.
1. W przypadku nabycia Produktów mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, mogą Państwo użyć formularza odstąpienia dostępnego do wydrukowania na SSI. Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwracanych Produktów zawsze z formularzem odstąpienia.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Państwu w terminie czternastu dni, bez konieczności podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie sprzedanego Produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży muszą Państwo złożyć oświadczenie skierowane do 4AERO.SPACE sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie na adres: ul. Jagiellońska 56 albo e-mail: info@4aero.space. W tym celu mogą Państwo użyć wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że Produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayU zwrot nastąpi na rachunek przypisany do karty, którą dokonano płatności. Jeżeli nie otrzymaliśmy pełnych danych nadawcy wpłaty, zwrócimy się do Klienta o pełne dane do zwrotu.
4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Produktu mają Państwo obowiązek odesłać nam lub przekazać Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyli nam Państwo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za dochowany, jeśli Produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Z naszej strony poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej Produktów w przypadku przesyłek z Polski, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu (oraz skorzystają z usług przewoźnika wskazanego w formularzu zwrotu lub w inny sposób w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo.
5. Za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiadają Państwo. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.
IX. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów. Reklamacje.
1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu Produktów wolnych od wad.
2. W przypadku wszelkich wad Produktów zamówionych za pośrednictwem http://4aero.space, https://aviotechnik.com, oraz https://pzl104wilga.com ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
3. Wszelkie zgłoszenia wad Produktów zakupionych na naszych Stronach internetowych, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia (dalej „Reklamacje”) należy składać nam e-mailem na adres: info@4aero.space. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera. W niektórych przypadkach możemy prosić Państwa o przesłanie nam zdjęć Produktów podlegających reklamacji.
4. Każda Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O ewentualnych brakach Reklamacji powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. Konsumentom, poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
7. W szczególności Konsument ma prawo:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
8. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
9. Konsument może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
X. Informacje dodatkowe.
1. Niniejszy Regulamin znajdą Państwo na stronach http://4aero.space, https://aviotechnik.com, oraz https://pzl104wilga.com.
2. Regulamin mogą Państwo wydrukować lub zapisać korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

© Copyright 2021 4AERO.SPACE -  Regulamin- Polityka prywatności - Polityka cookies - PZL-104 WILGA
Research and knowledge-dissemination organisation (COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014)